th TH ar AR en EN ms MS

ประวัติบัณฑิตวิทยาลัย

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

aa1

 his1 copy

                        ชื่อ        :           บัณฑิตวิทยาลัย 

                       ที่ตั้ง      :           135/8 หมู่ 3 ตำบลเขาตูม   อำเภอยะรัง   จังหวัดปัตตานี 94160 

                          ติดต่อ    :             083-185-1100

 

his2

มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา เป็นมหาวิทยาลัยอิสลามเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย เริ่มเปิดรับนักศึกษามาตั้งแต่ปี 2541 ในปีการศึกษา 2544/2545 ได้มีการเริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา โดยมีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 50 คน โดยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

          ในปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยได้ก่อตั้ง บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเป็นคณะที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม กำกับ และดูแล การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยแต่งตั้งดร. ญีฮาด บูงอตันหยง เป็นคณบดีคนแรก 

           ในปีการศึกษาที่ 2548 บัณฑิตวิทยาลัย ได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สองสาขาวิชาด้วยกันคือ 1. สาขาวิชาชะรีอะฮฺ 2. สาขาวิชาประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม โดยมีดร.ดลวานะ  ตาเยะ เป็นคณบดี เพื่อรับผิดชอบ ควบคุม กำกับและดูแลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

           ในปีการศึกษาที่ 2551 บัณฑิตวิทยาลัย ได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับและวรรณคดี และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง)ทั้งนี้ ดร.ดลวานะ  ตาเยะ เป็นคณบดี และในวันที่ 4 มีนาคม 2552 มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาได้อนุมัติให้ ดร.มุฮำหมัดซากี  เจ๊ะหะ เป็นรองคณบดี เพื่อรับผิดชอบ ควบคุม กำกับและดูแลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

            ในปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553 มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาได้อนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุฮำหมัดซากี  เจ๊ะหะ เป็นคณบดี เพื่อรับผิดชอบ ควบคุม กำกับและดูแลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

his3

his4

            บัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานประสานงาน สนับสนุน ส่งเสริม และเสนอแนะการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์สู่ความเป็นเลิศและมีมาตรฐาน สร้างทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางอิสลาม สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ประเทศชาติและภูมิภาค

his5

            มุ่งสู่การเป็นหน่วยงานการประสานงาน สนับสนุน ส่งเสริม และเสนอแนะการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สอดคล้องกับแนวทางอิสลามอย่างมีประสิทธิภาพ

his6

                 บัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานกำกับมาตรฐาน เสริมสร้างการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่หลากหลายและเป็นมาตรฐานสากล

his8

                เพื่อให้สามารถบรรลุตามกรอบวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดังนั้นบัณฑิตวิทยาลัยจึงกำหนดพันธกิจหลักที่สำคัญดังต่อไปนี้


                    1.วางแผน กำหนดนโยบาย และควบคุมมาตรฐานการศึกษาและการวิจัยระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี

                    2.ประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามนโยบายของสถาบัน

                    3.เปิดโอกาสให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาจัดทำผลงานวิจัยตามหลักสูตร

                    4. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพความเป็นผู้นำด้านวิชาการของนักศึกษา

                    5. สนับสนุน ส่งเสริม และเสนอแนะ เพื่อยกระดับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน

                    6. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สังคม

his7

                   1.เพื่อประสานงาน สนับสนุน ส่งเสริมและอำนวยความสะดวก แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

                      การวิจัย  การบริการ   วิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

                   2.เพื่อพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นเลิศทาง วิชาการและมีมาตรฐานให้เป็นที่

                      ยอมรับในระดับสากล

                   3. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สังคม

logo3

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง
     ตำบลเขาตูม
     อำเภอยะรัง
     จังหวัดปัตตานี
     94160
   โทรศัพท์: 073 - 418614, 083-1851100
Copyright 2022 GRADUATE SCHOOL by GRAD

Search