# ตำแหน่ง ชื่อที่ติดต่อ โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย 0-7341-8610 083-1851-100 0-7341-8615-6
2 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สายตรงคณบดี