สายตรงคณบดี

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ที่อยู่:
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาัลัยอิสลามยะลา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
เขาตูม ยะรัง
ปัตตานี