เขื่อนไขการส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ให้กับบัณฑิตวิทยาลัยและการวิจัย

PDFพิมพ์อีเมล

ประกาศ

เงื่อนไขการส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย 

1.ส่งต้นฉบับให้บัณฑิตวิทยาลัยจำนวน 5      เล่ม (ฉบับสมบูรณ์)

2.ข้อมูลที่ลงในซีดี ที่เป็นไฟล์ PDF มี 2 แนวทาง ดังนี้

        แนวทางที่ 1 จัดเป็นที่ละไฟล์

-หน้าปก นอกและใน, หน้าบัสมาละฮฺ, หน้าอนุมัติ,

                -บทคัดย่อ ถึง หน้าสุดท้ายก่อนถึงบทที่ 1

                -ไฟล์แยกออกเป็นทีละบท บทที่ 1, บทที่ 2, บทที่ 3, บทที่ 4, บทที่ 5...

                -บรรณานุกรม

                -ภาคผนวก และประวัติผู้เขียน

        แนวทางที่ 2

                -จัดเรียงข้อมูลให้เป็น 1 ไฟล์ใน Folder เดียวกัน ตั้งแต่ปกนอก ถึงประวัติผู้เขียน

3.แบบตอบรับหรือแบบยืนยันการตีพิมพ์ / นำเสนอบทความวิจัย

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

เขื่อนไขการส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ให้กับบัณฑิตวิทยาลัยและการวิจัย

ตัวอย่างปกซีดี