ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558/2015

PDFพิมพ์อีเมล

Kalendar Akademik2558

ประกาศมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558/2015

…………………………………..………………..

เพื่อให้การเปิดการศึกษาทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ประจำปี พ.ศ. 2558 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ 2558 บัณฑิตวิทยาลัยและการวิจัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จึงได้กำหนดปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558/2015 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ดาวน์โหลดปฎิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558