คำร้องรักษาสถานภาพนักศึกษา GS.16

PDFพิมพ์อีเมล

15660 97555

เงื่ยนไขการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

1. ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักหลักสูตร

2. ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครบตามหลักสูตรกำหนด

3. สอบวิทยานิพนธ์ผ่าน  แต่อยู่ระหว่าง

      3.1 แก้ไขวิทยานิพนธ์

     3.2 ทำเล่มวิทยานิพนธ์

     3.3 รอการตี่พิมพ์

     3.4 รอการสอบภาษาอังกฤษ (สำหรับนักศึกษา รหัส 55 ขึ้นไป)

     3.5 รอการท่องจำอัลกุรอาน

        

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม    คำร้องรักษาสถานภาพนักศึกษา  GS.16

12877912789

Share on Myspace