PDFพิมพ์อีเมล

anigif

kuri3 copy

           - สาขาวิชาวิชาชีพครู

kuri4

           - สาขาวิชาชะรีอะฮฺ (กฎหมายอิสลาม)

           - สาขาวิชาประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม

           - สาขาวิชาภาษาอาหรับและวรรณคดี

           - สาขาวิชาอิสลามศึกษา

kuri5

       - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง)

kuri6

         - สาขาวิชาอิสลามศึกษา


00024619 93430

Share on Myspace