ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัยและการวิจัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เรื่อง รับสมัครทุนส่งเสริมความเป็นเลิศสำหรับนักศึกษา ป.โท 3 สาขาวิชา

PDFพิมพ์อีเมล

tun59 copy

 

 

 

ประกาศ

 บัณฑิตวิทยาลัยและการวิจัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

เรื่อง รับสมัครทุนส่งเสริมความเป็นเลิศสำหรับนักศึกษา

ดาวน์โหลดรายละเอี่ยดทุน

1. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอาหรับ 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา