เรื่อง การรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556 (ประเภททุนสำหรับนักวิจัยใหม่)

PDFพิมพ์อีเมล

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

เรื่อง  การรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัย  ประจำปีงบประมาณ 2556

(ประเภททุนสำหรับนักวิจัยใหม่)

          

 

            ตามที่มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้พัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย สร้างสมประสบการณ์และสามารถนำไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ  มหาวิทยาลัยฟาฏอนีจึงขอประกาศการรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 (ประเภททุนสำหรับนักวิจัยใหม่) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1.  ลักษณะโครงการวิจัยที่ให้ทุน

              1.1 เป็นโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

              1.2 เป็นโครงการวิจัยในเรื่องที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพที่จะนำไปสู่การสร้างบทบาทอันโดดเด่นให้มหาวิทยาลัย

              1.3 เป็นเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับมุสลิมและศาสนาอิสลาม

          1.4 เป็นโครงการวิจัยที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน

              1.5 เป็นโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาชุมชนและสังคมรอบรั้วมหาวิทยาลัย

          1.6 เป็นโครงการวิจัยที่ส่งเสริมความเป็นประชาชาติอันเดียวกัน

          1.7 เป็นการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

2.  คุณสมบัติของผู้รับทุน

     2.1 เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยฟาฏอนีที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และยังไม่มีผลงานวิจัย

     2.2 ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของมหาวิทยาลัยหรืออยู่ระหว่างดำเนินการทำวิจัยในปีงบประมาณที่ผ่านมา

     2.3 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างหรือคาดว่าจะลาศึกษาต่อ

     2.4 หัวหน้าโครงการจะต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในกรอบประเด็นที่จะทำวิจัย

 

3.  ระยะเวลา    ไม่เกิน  1 ปีการศึกษา

 

4.  กำหนดการรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2556

5.  การสมัครขอรับทุน   

5.1 ผู้สมัครขอรับทุนจัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย (ที่แนบพร้อมประกาศนี้) เสนอผ่านคณบดีที่สังกัด จำนวน 15 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล

5.2 ให้คณะกรรมการวิจัยประจำคณะที่สังกัดพิจารณา แล้วรวบรวมส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัยและการวิจัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

5.3 ทุกโครงการต้องผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

6.  งบประมาณโครงการ

          6.1 หากเป็นโครงการดำเนินการคนเดียว สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 20,000  บาท

          6.2 หากเป็นโครงการที่ดำเนินการเป็นทีม สนับสนุนทีมละไม่เกิน 30,000  บาท

 

7.  การคัดเลือกและอนุมัติทุน  ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฟาฏอนีเรื่อง  ระเบียบและหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและเขียนตำรา พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง)

 

8.  การรับทุน

8.1 เมื่อได้รับอนุมัติทุนแล้ว ผู้ได้รับทุนต้องทำสัญญากับมหาวิทยาลัยตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

8.2 การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับรายละเอียดตามโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วต้องได้รับการอนุมัติความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและการวิจัยก่อน

8.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้ทุน ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือตามที่กำหนดไว้ในโครงการ ตลอดจนตามสัญญาการรับทุน

8.4 ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามเวลาที่ได้รับอนุมัติในโครงการ ให้ผู้รับทุนขออนุมัติขยายเวลาดำเนินการไปยังบัณฑิตวิทยาลัยและการวิจัย พร้อมรายละเอียดแผนปฏิบัติตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

9.  การรายงานผลการวิจัยและการเสนอผลการวิจัย

9.1 โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า 6 เดือนจะต้องจัดส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 15 ชุด ทุก 6 เดือนนับจากวันทำสัญญา

9.2 จัดส่งผลงานวิจัยจำนวน 5 เล่ม เมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้กับบัณฑิตวิทยาลัย โดยจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และมีการจัดทำหน้าปกตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล

9.3 สำหรับงานวิจัยที่มีความประสงค์จะเผยแพร่ในวารสารอัล-ฮิกมะฮฺของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จะต้องจัดทำนิพนธ์ต้นฉบับตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

10.  การจ่ายทุนสนับสนุน

มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับทุน  โดยแบ่งจ่ายเป็น  3  งวด  ดังนี้

งวดที่ 1 จำนวน 40 % ของจำนวนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมด หลังจากการทำสัญญาทุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว

งวดที่ 2 จำนวน 30 % ของจำนวนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมด เมื่อผู้รับทุนได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้า จำนวน 15 ชุด และคณะกรรมการมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบแล้วว่าโครงการมีความก้าวหน้า

งวดที่ 3 จำนวน 30 % เงินทุนที่เหลือทั้งหมด เมื่อผู้รับทุนได้ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และมหาวิทยาลัยพิจารณารายงานแล้วเห็นชอบ

หากผู้รับทุนจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ช้ากว่า 90 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ โดยมิได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในความล่าช้าเพื่อขอขยายเวลาดำเนินการต่อผู้ให้ทุน ผู้ให้ทุนจะดำเนินการหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายในจำนวนที่ได้จ่ายทั้งหมด และนำเงินดังกล่าวเข้ากองทุนวิจัย

 

11. สิทธิในงานวิจัย

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี คงไว้ซึ่งสิทธิที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลการวิจัย ค้นคว้า และเขียนตำรา โดยใช้เงินทุนตามประกาศนี้ ทั้งนี้ยกเว้นการตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ

                               

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่  1   กรกฎาคม 2556

 

 

                                                   (รองศาสตราจารย์ ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ)

                                                       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและการวิจัย    

Share on Myspace